Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
 

LTER-NL

Vanuit WaLTER wordt een uniek, nieuw Nederlands netwerk voor ‘Long-Term Ecosystem Research’ opgezet, LTER Nederland.

 
 

Veelgestelde vragen

 

Waarom ‘LTER’ in WaLTER?
Bij aanvang van het WaLTER project heeft het WaLTER-consortium de ambitie uitgesproken om een Nederlands LTER-netwerk op te richten voor lange termijn ecologisch onderzoek en om Nederland aan te melden als lid van het internationale onderzoekersnetwerk ILTER en LTER-Europe. WaLTER bouwt aan een gedegen wetenschappelijk fundament voor duurzaam gebruik van de Waddenzee. Binnen het project worden de randvoorwaarden gerealiseerd die van belang zijn voor de aanmelding van de Nederlandse Waddenzee als LTER-site waaronder een dataportal, wetenschappelijke toolkits en de ontwikkeling van conceptuele modellen en richtlijnen voor monitoring en onderzoek ter ondersteuning van duurzaam gebruik van de internationale Waddenzee.

Wat is ILTER?
ILTER staat voor International Long Term Ecological Research Network. Het is een wereldwijd netwerk van onderzoekers die zich richten op het uitvoeren van onderzoek naar lange termijn veranderingen in ecosystemen en het duiden daarvan in relatie tot gebruik door de mens en langzaam werkende grootschalige processen zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging. Belangrijke aspecten zijn het ontsluiten en beschikbaar stellen van langjarige datareeksen en een onderzoeksbenadering gericht op duurzaam gebruik van het ecosysteem vanuit de interactie tussen ecologie en socio-economie.

Wat is LTER-Europe?
ILTER is per continent onderverdeeld in regionale netwerken waaronder het Europese LTER-netwerk LTER-Europe. Hierin werken 21 gevestigde en 5 opkomende nationale netwerken samen aan het realiseren van de genoemde doelen vanuit Europees perspectief en binnen de Europese context.

Wat is een nationaal LTER-netwerk?
Een nationaal LTER-netwerk zet zich in om de doelen van LTER op nationaal niveau te realiseren. De organisatie van het netwerk is vormvrij en verschilt per land naar gelang de omstandigheden. Een nationaal netwerk bestaat primair uit onderzoeksinstituten en hun onderzoekers maar de samenwerking kan uitgebreid worden met andere partijen die bijdragen aan de doelen zoals terreinbeherende organisaties, gebruikers en anderen. De leden van het netwerk dragen zelf de kosten van hun activiteiten en werken samen op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

Waarom aanmelding en oprichting van LTER Nederland?
De aanmelding bij het ILTER-netwerk biedt nieuwe kansen op Europese financiering bijvoorbeeld vanuit het Horizon2020 programma. Nederland heeft met haar uitgebreide netwerk van Natura 2000-gebieden, het bestaande Netwerk Ecologische Monitoring en tal van wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s een solide basis gelegd om een belangrijke bijdrage te leveren aan het internationale ILTER netwerk.

Hoe verloopt de aanmelding?
Nederland is in december 2014 succesvol aangemeld en door de LTER Commissie geaccepteerd als nieuw lid van het internationale LTER netwerk. Daarbij is de Nederlandse Waddenzee aangemeld als eerste LTER site. Als onderdeel van de groeistrategie van LTER-NL worden daarnaast de mogelijkheden verkent om de Westerschelde en de Veluwe aan te melden als LTER-site. Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt het initiatief.

Meer informatie
Er wordt gewerkt aan een Engelstalige informatiepagina over voortgang en ontwikkelingen van het LTER-NL platform en Europese initatieven. Contactpersoon voor LTER-NL is Bruno Ens van Sovon Vogelonderzoek NL.

 
Bruno Ens, contactpersoon voor LTER-NL