Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
 

Pilots

Via pilots wordt de inzetbaarheid van innovatieve meettechnieken onderzocht

 
 

Monitoren via mobiele telefoons

Met KPN is gesproken over beschikbaarheid en het vrijgeven van data van mobiele telefoontoestellen. In het kader van de wet op de privacy mag KPN niet zondermeer gegevens over telefoonverkeer vrijgegeven. Zij kan slechts één element aanbieden, het aantal mobiele telefoons dat actief is  binnen een cel. Wat is een cel? De aanwezigheid van een mobiele telefoon wordt gedetecteerd door GSM masten. Dit signaal wordt vervolgens toegekend aan één mast. Het gebied van waaruit een mast wordt bereikt, wordt een cel genoemd. De data uit zo’n cel mag geanonimiseerd worden verstrekt.

Helaas staan er in het waddengebied niet veel masten, zie de website umtsmasten.nl. Dat is jammer en meteen ook problematisch. Want, wie op het puntje van de Boschplaat op Terschelling loopt, maakt grote kans opgepikt te worden door de mast van Ameland. Dit betekent dat het lastig is om in kaart te brengen hoeveel bezoekers er per deelgebied aanwezig zijn. Dit is een probleem die in de pilot hoogstwaarschijnlijk naar voren zal komen. Daarnaast is het ook belangrijk om te beseffen dat iedere provider alleen haar eigen klanten kan meten en niet in het verleden kan kijken.

Door gebruik te maken van andere informatiestromen en deze te combineren is er een redelijk zuiver beeld te krijgen van het totaal aantal mensen dat zich in het waddengebied bevindt. Ook is het in grote lijnen bekend hoeveel mensen er procentueel gebruik maken van KPN en via de veerboten het aantal mensen dat de eilanden bezoekt. Dat maakt deze pilot tot een mooie testcase. Bij een positief resultaat zou deze manier van meten ingezet kunnen worden bij onderzoeken gerelateerd aan toerisme en het waddenecosysteem. Resultaten van pilots worden t.z.t. gepubliceerd.

Monitoren via online enquêtes

Voor toekomstig ruimtelijk en economisch beleid wordt het begrijpen van bevolkingsgroei en -krimp binnen verschillende bevolkingskernen steeds belangrijker. Hetzelfde geldt voor de daarmee samenhangende factoren die de leefbaarheid bepalen zoals bereikbaarheid van voorzieningen en de sociale en fysieke kwaliteit van de leefomgeving. Naar verwachting zullen gemeenten, verantwoordelijk voor het lokale leefbaarheidsbeleid, in toenemende mate de financiering van voorzieningen regionaal moeten afstemmen. Voor adequate beleidsingrepen is inzicht nodig in hoe de leefbaarheid van inwoners van de ene bevolkingskern verweven kan zijn met voorzieningen in andere kernen. De huidige monitoring voorziet met name in gegevens over ‘harde’ factoren, zoals het aanbod van voorzieningen, maar niet in gegevens over hoe verschillen in aanbod ervaren worden door bewoners. Dit laatste is echter nodig voor een beter begrip van de leefbaarheid. Ondersteunende monitoringdata zijn echter schaars.

De pilot Leefbaarheidsmonitoring wordt mogelijk gemaakt door de inzet van 10 studenten Sociale Geografie en Planologie.  Onder de bewoners van het waddengebied wordt het volgende gemeten: welke (ontwikkeling in) determinanten van leefbaarheid zij ervaren; wat hun ruimtelijk gedrag is (bijv. pendelen en voorzieningenbezoek) en welke ideeën er leven ten aanzien van verbetering van de leefbaarheid. De Leefbaarheidsmonitor beoogt gegevens over leefbaarheid van het waddengebied te verkrijgen en de complexe relaties met andere gebieden te visualiseren. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de bijlage Bevolking & Demografische ontwikkelingen van het thema Demografie & Leefbaarheid. Deze pilot loopt tot mei/juni 2015. De resultaten worden t.z.t. gepubliceerd in het rapport ‘How is it to live here? Liveability in the trilateral Wadden area – research results from the Netherlands, Denmark and Germany’ . Klik hier voor abstract. Klik hier voor de tool SEED.

Monitoren via waardeketen (concurrentiepositie)

Volgens OECD, WTO en UNCTAD wordt het begrijpen van economische activiteit binnen de zogenaamde Global Value Chains van steeds groter belang; wat is de (concurrentie)positie van verschillende bedrijven en gebieden binnen de waardeketen(s) van grondstof tot eindproduct? Daartoe zal WaLTER een Value-Chain Monitoring pilot uitvoeren welke erop is gericht om van de bedrijven in het waddengebied hun (concurrentie)positie in de waardeketen te bepalen en te visualiseren (thema Economische sectoren). Het doel is om gegevens over het ondernemersklimaat van het waddengebied te verkrijgen en de complexe relaties met andere gebieden te visualiseren. Deze relaties betreffen de locaties van concurrenten en (machts)relaties met toeleveranciers en afnemers. Dergelijke informatie is niet zichtbaar in bestaande statistieken, maar essentieel voor het begrijpen van de concurrentiepositie van bedrijven in het waddengebied.

Global Value Chain monitoring sluit aan bij de informatiebehoefte onder gebruikers van het waddengebied. Geënquêteerde gebruikers geven aan dat zij behoefte hebben aan informatie die voorziet in een interpretatie van economische omstandigheden die bepalen hoe sectoren of gebieden zich ontwikkelen. Voor de interpretatie zelf is een aanvullende stap nodig: de oprichting van een groep deskundigen en/of betrokkenen, die jaarlijks ingaat op de resultaten van de Value-Chain-Monitor door middel van een jaarverslag en een workshop.Resultaten van pilots worden t.z.t. gepubliceerd. 

Monitoren via webcams

Vanaf mei 2015  is in het natuurgebied Utopia op Texel een webcam geplaatst. De webcam staat midden in de kolonie en is omringd door (in die periode) broedende grote sterns en kokmeeuwen. Via de life beelden worden de grote sterns iedere dag gemonitord en het gedrag en het voedselaanbod van deze prachtige vogels op de voet gevolgd. Het voordeel van deze manier van monitoren is dat op elk moment van de dag, bij elk weertype, de vogels bestudeerd kunnen worden. Zo kom je meer te weten over hun broed- en foerageergedrag. Welke prooisoorten brengen volwassen grote sterns mee voor hun jongen en hoe verleiden ze hun partner? Een ander voordeel van deze manier van monitoren is dat verstoringen goed in de gaten kunnen worden gehouden. Landpredatoren, zoals de bruine rat, prederen buiten het zicht van de mens op eieren en jonge kuikens van de grote stern. Via de webcam kan dit uitstekend in de gaten worden gehouden.

In het kader van nieuwe monitoringtechnieken is deze methode mogelijk gemaakt door WaLTER, IMARES, Natuurmonumenten en vogelinformatiecentrum De Verrekieker.  De uitkomsten van deze pilot zijn gepubliceerd in het rapport Shorebird recruitment in the Dutch Wadden Sea.