Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Baggeren

Sublitoraal benthos     auteurs     22 juli 2016

 

Samenvatting

Sluiten

  • In de Waddenzee vindt baggeren en verspreiden van baggersediment plaats om verondiepingen in de veerverbindingen, het hoofdvaarwegennet en havens te verwijderen
  • Deze werkzaamheden veranderen de abiotische omgeving en hebben mogelijk effect op habitats en soorten; componenten van het ecosysteem die direct beïnvloed worden door baggeractiviteiten zijn algen/primaire productie, bodemdieren en (opslibbing van) kwelders
  • De informatiebehoeften en monitoringvragen richten zich met name op ecologische en morfologische gevolgen van baggeren; enerzijds om negatieve effecten te minimaliseren, anderzijds om vermindering van baggeren te kunnen combineren met verhoging van natuurwaarden
  • Een grote kennislacune betreft de biomassa en dichtheid van sublitorale bodemdieren (infauna en epifauna), een meetprogramma voor sublitorale bodemdieren verdient aanbeveling
  • Monitoring van sublitorale bodemdieren vindt bij voorkeur jaarlijks plaats met een combinatie van een boxcore en een bodemschaaf in een regelmatig grid van 500×500 m