Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Achtergrond

Onderdeel van Demografie & Leefbaarheid

 
 

Bevolkingskrimp

Nauwkeurige informatie over demografische ontwikkelingen in het waddengebied is van belang voor politici, gemeentelijke administratie en beheer maar ook voor inwoners. In het Nederlandse waddengebied wonen ruim 250.000 mensen. De afgelopen jaren kreeg de regio te maken met een afname van de bevolking. Vooral het aantal jongeren neemt af terwijl het aantal ouderen toeneemt. Bevolkingskrimp en vergrijzing van plattelandsgemeenten vallen samen met verplaatsing van gekwalificeerde jongeren richting steden.

Leefbaarheid

Uitmigratie, resulterend in een afnemende bevolking en daling van het lokale draagvlak voor sociale voorzieningen, treft vooral kustgemeenten (Daams & Sijtsma 2013, Sijtsma et al. 2014, Vugteveen et al. 2014. Dit roept de vraag op in hoeverre de leefbaarheid in dorpen en plattelandsgemeenten wordt beïnvloed door werkgelegenheids- en inkomenskansen, en vice versa. Daarnaast is het voor krimpgemeenten lastig om inkomsten te genereren uit lokale belastingen (veelal uit de woningmarkt) om de kwaliteit van voorzieningen op peil te houden. Tegelijkertijd raken plattelandsleven en stedelijke voorzieningen steeds meer verweven. Dagelijkse activiteiten, zoals pendelen en het bezoeken van voorzieningen (scholen, supermarkten) door bewoners van de Waddengemeenten, vormen belangrijke ruimtelijke patronen (Daams & Sijtsma 2013, Daams & Sijtsma in prep.).

Informatiebehoefte