Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Walter advies

Onderdeel van Demografie & Leefbaarheid

 
 

Actualisatie monitoring

Het is duidelijk dat er in delen van de Waddenregio problemen ontstaan door verschuivingen in de bevolkingsopbouw en de leefbaarheid (Daams & Sijtsma in prep.). Vanwege de kwetsbaarheid van de regio, onder andere als gevolg van krimp, is gedetailleerdere en actuelere monitoring gewenst.

Ruimtelijk schaalniveau

Actuele trends in demografische kernvariabelen, zoals bevolkingsontwikkelingen, zijn belangrijk om te (blijven) volgen (Daams & Sijtsma in prep.; zie ook bijlage Bevolking & Demografie). De grootste, te behalen winst zit niet in het monitoren van meer variabelen maar in een regelmatige duiding van relevante ontwikkelingen. Het is belangrijk dat er op regelmatige basis (bijv. jaarlijks) een analyse plaatsvindt van ontwikkelingen in demografie en leefbaarheid. Om de ontwikkelingen te begrijpen, dienen ook vergelijkbare gebieden buiten Nederland (Duitsland, Denemarken) betrokken te worden.

Net als aangegeven in het themadossier Economisch sectoren, is het van belang bij de analyse van demografische ontwikkelingen rekening te houden met de verschillende deelgebieden. Er bestaan binnen het waddengebied immers grote verschillen tussen bijvoorbeeld eilanden en vastelandskust, en tussen havensteden en gebieden zonder haven. Om demografische trends nauwkeurig door de tijd heen te kunnen volgen, ook als bestuurlijke grenzen van bijvoorbeeld buurten of gemeenten veranderen, is het essentieel dat informatie over sleutelvariabelen op een zo gedetailleerd mogelijk ruimtelijk schaalniveau verzameld en ontsloten wordt.

Data op microniveau zijn momenteel beperkt beschikbaar. Kleinschalige ontwikkelingen, zoals de sluiting van een school, zijn momenteel moeilijk te detecteren. De uitdaging voor socio-economische monitoring voor de komende tien jaar is om niet alleen statistische data te genereren, maar ook concrete kennis over hoe het waddengebied een leefbare, vitale en attractieve regio kan blijven. Het inzetten van een bewonerspanel kan helpen om ontwikkelingen zichtbaar te maken en te duiden op basis van hun ervaringen.

Aanbeveling

Om toekomstige demografische ontwikkelingen voldoende te begrijpen, en beleid op het juiste ruimtelijke schaalniveau te kunnen voeren, is aanvullende monitoring van leefbaarheid nodig, met name ten aanzien van de aantrekkelijkheid van deelgebieden. In de pilot Leefbaarheidsmonitoring worden methoden getest om het ruimtelijke gedrag (o.a. pendelen, voorzieningengebruik) van de bevolking in het waddengebied inzichtelijker te maken. Dit gedrag bepaalt in hoge mate hoe men de toegankelijkheid van lokale voorzieningen ervaart (Daams & Sijtsma in prep.). Daarbij wordt ook gemonitord welke aspecten van de leefbaarheid wel en niet problematisch zijn voor bevolkingsgroepen en welke ideeën er leven voor verbetering van de leefbaarheid dan wel voor betere benutting van de aantrekkelijkheid van het leefgebied. Dergelijke monitoringdata zijn essentieel voor een goed geïnformeerd lokaal en regionaal leefbaarheidsbeleid, dat daardoor aan effectiviteit kan winnen.

Referenties