Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Achtergrond

Onderdeel van Economische sectoren

 
 

Economische verschuiving

De economische situatie in het waddengebied veranderde sterk in de afgelopen decennia. Er trad een verschuiving op van een zeer dominante landbouwsector naar een meer gevarieerde structuur met intensieve havenactiviteit, energievoorziening, dienstverlening, toerisme en industriële productie. De productiviteit in het waddengebied is lager dan het nationale gemiddelde. Economische ontwikkelingen verschillen bovendien sterk tussen verschillende deelgebieden binnen het waddengebied (Daams & Sijtsma, 2013; Sijtsma et al., 2014). Voorts ontwikkelt de economie van de havensteden aan de vastelandskust zich weer anders dan in gebieden zonder havenstad. Dit wordt besproken door Daams & Sijtsma (in prep.) en komt ook aan de orde in de bijlage ‘Werkgelegenheid – Nederlandse waddengebied 1988-2013’. Hierin worden ontwikkelingen in werkgelegenheid in 1988-2013 geïnterpreteerd.

Werkgelegenheid

Inzicht in de mate waarin verschillende typen bedrijfsactiviteiten groeien en hoe belangrijk deze zijn binnen de Waddeneconomie kan worden gegeven met data over bedrijfstypen en werkgelegenheid. Figuur 1 toont het aantal banen in het waddengebied en Nederland in 2013. De meer dan 30.000 werkgevers in het waddengebied voorzagen in ongeveer 165.000 banen. Dat is 2% van de totale Nederlandse werkgelegenheid in dat jaar en redelijk vergelijkbaar met de gemeente Groningen (135.000 banen). Het waddengebied is hier begrensd als zowel eiland- als vastelandsgemeenten (situatie 2013), die direct aan de Waddenzee grenzen.

Figuur 2 benadrukt het rurale karakter van het waddengebied: in de meeste buurten zijn relatief weinig banen te vinden. Ze zijn overwegend geconcentreerd binnen steden en dorpskernen. Deze gegevens betreffen een eigen bewerking van data van LISA, dat de provinciale werkgelegenheidsregisters beheert.

Figuur 3 toont dat zakelijke dienstverlening, horeca en accommodatie en industriële productie belangrijke aspecten zijn binnen de huidige economische structuur. Dienstverlening blijft hoofdzakelijk een stedelijke activiteit, maar is recent tot in de kleinere kernen doorgedrongen. De havengemeentes op het vasteland onderscheiden zich met een relatief groot aantal banen in industriële productie. Om dergelijke ontwikkelingen uit de beschikbare werkgelegenheidsdata te kunnen halen, is onderscheid tussen deelgebieden van belang (Sijtsma et al. 2012).

Informatiebehoefte