Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Informatiebehoefte

Onderdeel van Economische sectoren

 
 

Enquêtes

In 2012/2013 zijn enquêtes gehouden om de informatie- en monitoringbehoeften te inventariseren onder gebruikers van het waddengebied (zie enquête rapporten). Bij de inventarisatie bleek dat men niet zozeer ‘harde’ statistieken vraagt als wel ‘zachte’, complementaire informatie. Informatie die duiding geeft aan ontwikkelingen (gebaseerd op kennis en interpretatie van bepalende economische omstandigheden) en lastig in statistieken te vatten is.  De volgende informatiebehoefte kwam naar voren:

  • Wat zijn de (te verwachten) ontwikkelingen t.a.v. de diverse economische sectoren in termen van expansie of krimp (denk aan de vestiging van nieuwe bedrijven, structuurveranderingen en de daaraan gerelateerde ontwikkelingen van werkgelegenheid)
  • Welke ruimtelijke kwaliteiten verdienen behoud en welke behoeven versterking vanuit het perspectief van verschillende belangen (bijv. vissers, toeristen, agrariërs, bewoners, industrie, natuurorganisaties)
  • Hoe kan de waddeneconomie verduurzaamd worden en wat zijn daarvan de baten voor de regionale economie
  • Welke landbouw is (op welke plek) duurzaam, passend bij het landschap en economisch rendabel
  • Welke ruimtelijke functies en ecologische en economische kwaliteiten kunnen elkaar binnen multifunctionele gebiedsontwikkelingen versterken en welke werken elkaar tegen
  • Op welke wijze kan de economie van het waddengebied zich aanpassen aan externe ontwikkelingen zoals klimaatverandering

Regionaal inzicht

Kerngetallen zoals bedrijf- en productiecijfers bevatten de belangrijkste informatie voor een goed basisbegrip van economische ontwikkelingen binnen het waddengebied (Daams & Sijtsma (in prep.). Analysevariabelen omvatten bijvoorbeeld de arbeidspopulatie en de demografische samenstelling daarvan, regionaal concurrentievermogen, de bezettingsgraad van kantoren en industrieterreinen, de productiviteitsontwikkeling en informatie over het sectorale bedrijfsomzetten. Socio-economische indicatoren komen uitgebreid aan de orde in Daams en Sijtsma (2014).

Voor adequaat economisch gemeentelijk beleid bestaat er in toenemende mate behoefte aan inzicht in regionale economische vertakkingen. Zo is de gemeente waar mensen wonen vaak niet de gemeente waar zij werken of geld uitgeven aan hun dagelijkse behoeften. Daarnaast is het vaak onduidelijk of de waarde die gecreëerd wordt door lokale bedrijvigheid, ook daadwerkelijk lokaal neerslaat dan wel wegvloeit naar andere regio’s.