Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Gas- en zoutwinning

De effecten van bodemdaling     auteurs     20 juli 2016

 

Samenvatting

Sluiten

  • Uit de diepe ondergrond van de Waddenzee en omgeving wordt gas gewonnen en er is vergunning afgegeven om ook steenzout te winnen; dit leidt tot bodemdaling met mogelijk negatieve effecten op de natuur
  • Winning vindt plaats met ‘de hand aan de kraan’; bij duidelijke tekenen van schade aan de natuur kan het bevoegd gezag besluiten de winning te verlagen of zelfs te stoppen
  • Op basis van uitgebreide monitoring wordt jaarlijks beoordeeld of de bodemdaling de vastgelegde grenswaarde niet heeft overschreden en of er geen schade aan de natuur is opgetreden door de bodemdaling
  • De effecten van bodemdaling aan het aardoppervlak hangen af van de aard van de bovengrond; (1) in binnendijkse gebieden en in de duinen heeft bodemdaling vooral effect op de waterhuishouding, (2) de opslibbing op kwelders is niet altijd voldoende om de bodemdaling te compenseren, wat leidt tot vegetatieveranderingen en een verhoging van het overstromingsrisico voor op kwelders broedende vogels, (3) in het intergetijdengebied is het tot heden niet gelukt bodemdaling eenduidig aan het wadoppervlak vast te stellen
  • De effecten van een verhoogd overstromingsrisico op de populatieontwikkelingen van kwelderbroedvogels, waarvan veel soorten een negatieve trend vertonen in de Waddenzee, verdienen nader onderzoek
  • Bestaande monitoring van bodemdaling, oppervlaktedaling, sedimentatie en erosie kan versterkt worden door toepassen van remote sensing, waar dit nu nog niet gebeurt (plaatsing radarreflectoren voor InSAR, beschikbaar maken luchtfoto’s uit BM-project, inzet bathymetrische Lidar, meten vegetatiehoogte met Lidar)
  • Monitoring met ‘de hand aan de kraan’ is gebaat bij het meetbaar maken van effecten van bodemdaling op de instandhoudingsdoelstellingen, dit vereist een sterkere integratie van de verschillende onderdelen van monitoringprogramma’s aan specifieke winningen (bodemdaling, oppervlaktedaling, sedimentatie, bodemchemie, vegetatie, vogels), alsook een sterkere integratie van de monitoringprogramma’s van verschillende winningen (inclusief bestaande en nieuwe winningen waar nu nog geen monitoring plaatsvindt)
  • Het effect van bodemdaling op natuurwaarden kan niet met een strakke experimentele opzet bepaald worden, het alternatief is integrale monitoring van de effectketen; de ultieme consequentie hiervan is dat een methodiek ontwikkeld moet worden om cumulatieve effecten van bodemdaling met andere menselijke activiteiten op het wad (handkokkelvisserij, recreatie etc.) en de kwelder (beweiding, recreatie etc.) te bepalen