Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Huidige monitoring

Onderdeel van Gas- en zoutwinning

 
 

Bodemdaling onder Ameland

Bodemdaling door gaswinning onder Ameland en de mogelijke effecten op flora en fauna zijn onderworpen aan een uitgebreid monitoringprogramma sinds het begin van de winning in 1986. In de loop der jaren zijn nieuwe metingen toegevoegd en sommige metingen afgevallen. Onderstaand een overzicht.

Onderdeel Monitoringprogramma’s
Bodemdaling
 • Waterpascampagnes met een interval van 1-3 jaar (nulmeting in 1986)
 • Continu GPS station op productielocatie
 • Zie Ketelaar et al. (2011) voor meer details.
Morfologie
 • Morfologie Noordzeekustzone (kustlijn, volume) en zeegaten op basis van reguliere  monitoring in kader MWTL (factsheet H1)
 • Hypsometrische curves Pinkegat en Zoutkamerplaag (factsheet H1)
 • Zeereep en jonge duinen
 • Stormvloedgeulen
 • Engelsmanplaat
 • Sedimentatie wadplaten, op een aantal locaties gevolgd via ‘spijkermetingen’ (Krol, 2013)
 • Kustafslag (Slim et al. 2011b), gestopt na audit 2011
Economisch gebruik
 • Effect op grasopbrengst door verhoging grondwaterspiegel
Kwelders
Duinen en
duinvalleien
Vogels
 • Hoogwatertellingen (factsheet V2, V3)
 • Monitoring broedvogels (factsheet V6)
Specifieke
monitoring-
programma’s

Bodemdaling locaties MLV

Sinds 2006 vindt monitoring plaats in het kader van de winningen vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Hierbij wordt deels gebruik gemaakt van reguliere monitoringprogramma’s, zoals de vaklodingen in het kader van MWTL (factsheet H1) en de hoogwatertellingen van wadvogels in het kader van het NEM (factsheets V2 en V3). Daarnaast zijn aanvullende programma’s opgestart, zoals de Lidar metingen van Pinkegat en Zoutkamperlaag (Vroom & Beekhuizen, 2015). Tabel 2 (bijlage: Overzicht van alle monitoring in het kader van de nieuwe winningen vanaf locaties MLV) geeft een overzicht van de lopende monitoring.