Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Hernieuwbare energie

Zoöplankton en vleermuizen     auteurs     26 juli 2019

 

Samenvatting

Sluiten

  • Bronnen van hernieuwbare energie zijn in het waddengebied momenteel schaars aanwezig (Blue Energy, getijdencentrale, windturbines); er bestaan plannen om dit de komende jaren flink op te schalen en nieuwe typen hernieuwbare energie te ontwikkelen, zoals zonneparken
  • De eventuele ecologische consequenties hiervan voor de Waddenzee moeten worden ingeschat om negatieve effecten te voorkomen
  • Bij Blue Energy, getijdencentrale en windturbines kunnen potentieel substantiële negatieve ecologische effecten optreden; dan gaat het om een achttal drukfactoren (filtratie, botsingen, barrièrewerking, habitatverlies, zoet-zout overgangen, vertroebeling, elektromagnetische veranderingen, onderwatergeluid) en een twaalftal ecologische soortgroepen (vis, vislarven, fytoplankton, zoöplankton, schelpdierlarven, grote ongewervelden, bodemdierlarven, zeezoogdieren, broedende zeevogels, trekkende landvogels, trekkende en residente vleermuizen)
  • Ongeveer de helft van deze drukfactoren en soortgroepen maakt deel uit van huidige monitoringprogramma’s, deruimtelijke en temporele schaal van de monitoring is doorgaans onvoldoende
  • Zoöplankton en vleermuizen worden momenteel niet in of nabij de Waddenzee gemonitord; deze soortgroepen zijn geprioriteerd en per groep is een monitoringplan opgesteld