Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Klimaat & Veiligheid

Sedimentsamenstelling (korrelgrootte)     auteurs     22 juli 2016

 

Samenvatting

Sluiten

  • Het waddengebied is een dynamisch, sedimentdelend systeem waar morfologie en waterbeweging elkaar voortdurend beïnvloeden
  • Klimaatverandering, zeespiegelstijging en autonoom systeemgedrag kunnen tot situaties leiden waarin de huidige waterveiligheidsstrategieën niet meer voldoen
  • Deltaprogramma Waddengebied stelde derhalve in 2014 een Voorkeursstrategie vast; monitoring is onderdeel hiervan
  • Om de waterveiligheid op lange termijn te waarborgen, is informatie nodig over de sturende factoren, morfologische ontwikkelingen en belasting op (en de staat van) de waterkeringen
  • Leemtes qua monitoring bestaan er met name wat betreft golven, sedimentsamenstelling en voorland
  • Meten van de sedimentsamenstelling is nodig voor het bepalen van het meegroeivermogen en het opstellen van morfologische en hydrodynamische (voorspellings)modellen en moeten Waddenzee-dekkend plaatsvinden, zowel op de droogvallende delen als in de geulen
  • Een op te zetten Quick Reaction Force kan monitoren tijdens bijzondere omstandigheden, zoals stormvloed