Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Huidige monitoring

Onderdeel van Klimaat & Veiligheid

 
 
  • RWS; de huidige monitoringprogramma’s LMW en MWTL vormen een belangrijke basis voor de toestand- en trendvolging van waterveiligheid en het sedimentdelend systeem. Ze verzamelen gegevens van waterstanden (factsheet H4), golven (factsheet H7), spuivolumes (factsheet H5), hoogte en diepte (factsheet H1, P7, P8, H2) en kweldervegetatie (factsheet P7, P8, P10, P11).
  • Ministerie van I&M; in de praktijk draagt ook het WTI 2017 programma bij aan toestand- en trendvolging. WTI 2017 is het programma van I&M voor het bepalen van hydraulische randvoorwaardes en normen voor waterkeringen.
  • KNMI; draagt met meteorologische en seismologische gegevens bij aan de toestand- en trendvolging van het waddengebied en de Noordzee. RWS en KNMI werken nauw samen en beider meteorologische (factsheet H10, H8, H9) meetnetten vormen in feite een geheel.
  • Waterschappen; leveren aanvullende water- en weergegevens.
  • Dienst der Hydrografie van het ministerie van Defensie; verzorgt de bathymetrie van het Nederlands continentaal plat van de Noordzee.
  • NAM; de in principe projectmatige NAM-monitoring draagt bij aan de behoefte aan monitoring van de morfologie uit het Monitoringplan DPW. Dit gebeurt door de LiDAR-metingen die twee maal per jaar gedaan worden in het gebied rond Lauwersoog, Ameland en Schiermonnikoog. Zes-jaarlijkse wadmetingen dragen bij aan meer gedetailleerde informatie over de hoogteontwikkeling van het wad (Natuurcentrum Ameland). Ook worden jaarlijks gegevens verzameld over hoogte en vegetatie van kwelders op Ameland en (lokaal) het vasteland (IMARES) en de Amelandse duinen (Alterra). Een deel van deze meetseries loopt al sinds 1988.
  • NIOZ; heeft een aantal programma’s die van belang zijn voor de monitoring van het waddengebied, waaronder de Ferrybox metingen in het Marsdiep en SIBES  (in opdracht van de NAM) dat als nevenproduct sedimentsamenstelling levert. Dit zijn programma’s op projectbasis, die echter dermate bruikbare data leveren dat ze onderdeel van de basismonitoring kunnen worden.
  • TMAP; ten aanzien van aanvullende ecologische monitoringsgegevens is het Trilateral Monitoring and Assessment Programme (TMAP) van belang. De TMAP monitoring omvat vele aspecten, van klimatologie tot biologie en economie. Deze monitoring is in verscheidene meetprogramma’s van RWS en EZ opgenomen, zoals MWTL en WOT. Voor DPW is, naast de eerder genoemde onderdelen, de monitoring van Kustverdediging: beheer en maatregelen (factsheet M2) van belang.
  • Internationaal; stationsmetingen van Duitse nationale diensten zijn essentieel voor de monitoring van het Eems-Dollard gebied. De weerradar in Emden is voor het waddengebied van groot belang. Daarnaast meten internationale organisaties zoals EUMETSAT met satellieten de zeewatertemperatuur, wind, golven, het zeeniveau en het wereldwijde patroon van zeespiegelstijging. PSMSL is een internationale organisatie die op locatie zeespiegelgegevens verzamelt.