Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Natuurwaarden natte wad

Foerageerverspreiding van wadvogels     auteurs     14 juli 2016

 

Samenvatting

Sluiten

  • Het natte wad met de litorale wadplaten, omringende sublitorale wateren en aangrenzende kwelders en zijn flora en fauna behoren tot de belangrijkste natuurwaarden van het waddengebied
  • Beheer in deze gebieden ten behoeve van de natuurwaarden bestaat meestal niet uit actief ingrijpen en het daadwerkelijk uitvoeren van beheerwerkzaamheden maar veel meer uit het scheppen van condities waarbij de natuur zich vrij kan ontwikkelen
  • Er zijn een groot aantal beleidskaders waarin monitoringgegevens over het natte wad noodzakelijk zijn ten behoeve van signalering, evaluatie en adaptief management
  • Naast deze meer op (inter)nationale en provinciale rapportages gerichte monitoringbehoefte gaat het om een basismonitoring gericht op systeemkennis om te kunnen adviseren over de mogelijke impact en inpasbaarheid van menselijk medegebruik van het gebied
  • Op het gebied van deze rapportage en systeemkennis gerichte monitoring gebeurt al veel en dit moeten vooral worden gehandhaafd (monitoring kweldervegetatie, fytoplankton, benthos, vis, vogels en zoogdieren)
  • Wel is meer samenhang gewenst tussen verschillende kweldervegetatiemonitoring en tussen schelpdiermonitoring en benthosmonitoring in het litoraal en monitoring van demografische parameters bij vogels
  • Ontbrekende of ontoereikende monitoring betreft de ruimtelijke resolutie van fytoplankton, monitoring van benthos in het sublitoraal (samen met de al wel plaatsvindende schelpdiermonitoring), monitoring van pelagisch voorkomende vis en monitoring van de foerageerverspreiding van vogels op het litoraal en sublitoraal
  • Monitoring van de foerageerverspreiding van vogels moet plaatsvinden op basis van: kennis van verspreidingsgedrag van individuen van aantal specifieke soorten, modelering met behulp van kennis over substraat, hoogteligging en aanwezige voedsel, en ijking van modellen door uitgevoerde tellingen op laagwatergebieden