Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Achtergrond

Onderdeel van Natuurwaarden natte wad

 
 

Bijzondere habitat

De met laagwater droogvallende zand- en moddervlaktes in de Waddenzee vormen, samen met de kwelders, een zeer bijzondere habitat. Het rijke bodemleven in deze ogenschijnlijk zo kale vlaktes vormen de basis voor de grote vogelrijkdom van het gebied. Bodemdieretende vogels bezoeken de wadplaten vooral tijdens laagwater. Bij hoogwater foerageren er vissen en garnalen, die op hun beurt weer voedsel vormen voor zeehonden en visetende vogels. Veel vogels gebruiken de nabije kwelders om er te broeden of te overtijen tijdens hoogwater. De kwelders kennen een bijzondere vegetatie met bijbehorende fauna, van insecten tot herbivore eenden en ganzen.

Rijke natuurwaarden

Het samenspel van wadplaten, dieper water en aangrenzende kwelders wordt aangeduid als het natte wad. De natuurwaarden hier vormen de kroonjuwelen van het waddengebied. Het beleid en beheer richt zich op het behoud van deze natuurwaarden en het stimuleren van een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling. Meestal (maar niet altijd) betekent dit niet zozeer actief ingrijpen als wel het scheppen van condities waarbij de natuur zich vrij kan ontwikkelen. De rijke natuurwaarden zijn ook van belang voor recreanten en visserij. Daarnaast wordt het gebied intensief gebruikt voor delfstofwinning, industriële activiteiten etc. en staat het onder invloed van de mede door mensen beïnvloede waterkwaliteit en klimaat.

Onderzoek en monitoring  moeten antwoord geven op een veelheid aan informatievragen ten behoeve van bescherming en beheer. Het gaat daarbij om vragen als:

  • Hebben ontwikkelingen in natuurwaarden een natuurlijke dan wel door mensen beïnvloede oorzaak
  • Wat voor druk oefenen verschillende typen van menselijk medegebruik uit op de natuurwaarden
  • Hoe en waar kan dit menselijk medegebruik samengaan met hoge natuurwaarden
  • Wat hebben uitgevoerde maatregelen opgeleverd

Gebiedsduiding

Dit thema richt zich op de Nederlandse Waddenzee, in het bijzonder de wadplaten (Figuur 1), het omringende dieper water en de kwelders (Figuur 2). Invloeden vanuit de omgeving zijn meegenomen voor deze invloed hebben op de Waddenzee.

Informatiebehoefte