Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Huidige monitoring

Onderdeel van Toerisme

 
 

Dataverstrekkers

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste dataverstrekkers voor economische statistieken/indicatoren van toerisme in het waddengebied.

  • CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek. StatLine, de elektronische databank, geeft toegang tot indicatoren op verschillende ruimtelijke niveaus: van buurt- en gemeentegegevens tot provinciale en nationale gegevens. Het omvat onder meer gegevens over het aantal overnachtingen, het aantal gasten en de overnachtingskosten per type accommodatie type. Daarnaast stelt het kentallen beschikbaar over werkgelegenheid in de toerismesector.
  • LISA omvat provinciale werkgelegenheidsregisters en levert gedetailleerde informatie over werkgelegenheid in de sector. Het bestand bevat gegevens over meer dan 1,28 miljoen bedrijven in Nederland. Landdekkende informatie is sinds 1996 beschikbaar.
  • Sijtsma et al. (2008) geven een overzicht van toerisme statistieken voor het waddengebied.

Vaarrecreatie

Over vaarrecreatie in het waddengebied zijn veel kwantitatieve gegevens beschikbaar.

  • Sluispassages; bij alle toegangswateren tot de Waddenzee registreren sluisbeheerders de aantallen passerende boten. Bij de grotere sluizen wordt de recreatievaart onderscheiden van de beroepsvaart. Ontwikkelingen worden sinds 1994 gemonitord door Waterrecreatie Advies. In 2012 is het gedrag van vaarrecreanten en hun vaarroutes op de Waddenzee in beeld gebracht via enquêtes.
  • Vliegtuig surveys; tot voor kort iedere vijf jaar uitgevoerd, gericht op (het monitoren van) vaarrecreatie (Tamminga & Wagenaar 2001). Drie tot vijf tellingen in het recreatieseizoen gericht op verspreiding en type activiteit van vaarrecreanten (inclusief droogvallen) en typen schepen. Tellingen in principe zowel bij laag- als hoogwater. Waarnemingen ingetekend op kaarten en uitgewerkt op het niveau van vaargeulen.
  • Database van het maritieme onderzoeksinstituut MARIN met radar- en AIS (Automatic Identification System) gegevens van schepen, waaruit hun posities zijn af te leiden. Het bezit van een AIS is alleen verplicht voor de beroepsvaart (sinds 2005 voor de grote beroepsvaart, sinds 2014 voor vissersvaartuigen langer dan 15 m) en wat betreft recreatievaart tot op heden niet verplicht in het waddengebied.

Overige recreatievormen

Van andere recreatievormen (o.a. wadlopen, kitesurfen, kanovaren, sportvissen, pierenspitten, buitendijks fietsen en wandelen op paden) zijn veel minder data aanwezig. Er zijn algemene cijfers en er is informatie over de (globale) zonering van deze recreatievormen maar systematische monitoring ontbreekt. Met betrekking tot wadlopen bestaan er wel enkele statistieken zoals het aantal uitgevoerde excursies en het totaal aantal deelnemers (Tamminga & Wagenaar 2001). Daarnaast is er anekdotische informatie aanwezig zoals over droogvallen, beschikbaar uit de geregistreerde overtredingen, vastgesteld door Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s), observaties van de Waddenunit en medewerkers van terreinbeheerders (Fey-Hofstede et al. 2008).