Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Informatiebehoefte

Onderdeel van Toerisme

 
 

Enquêtes

In 2012/2013 zijn enquêtes gehouden. De binnen WaLTER uitgevoerde inventarisaties van kennis- en informatiebehoeften laten zien dat concrete gegevens over toerisme, effecten en bezoekers belangrijk zijn (Vugteveen et al 2014a,b). Zo is er behoefte aan analysevariabelen zoals het aantal toeristen/dagjesmensen, de redenen en aard van hun bezoek, bestedingen (horeca, detailhandel), recreatiedruk en verstoring. De betrokken gebruikersgroepen zijn divers: beleidsmakers, verschillende overheidsinstanties op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau, toeristische belangengroepen, ondernemers, natuurbeschermingsorganisaties en terreinbeheerders. Onderstaande concrete informatiebehoefte kwam naar voren.

  • Hoe ontwikkelt zich het toerisme in het waddengebied (aantallen, aard, verspreiding)
  • Welke vormen van toerisme kunnen (en in welke mate) duurzaam en economisch rendabel ontwikkeld worden in de Waddenzee, zonder significante impact op natuurwaarden
  • Wat is de invloed van de Werelderfgoedstatus op recreatie en toerisme
  • Welke vormen van duurzaam toerisme leveren werkgelegenheid/export op en hoe verhoudt dit zich tot hun impact op natuurwaarden
  • Welke effecten hebben de verschillende vormen van recreatie op wad‐, water‐ en broedvogels en zeezoogdieren in het waddengebied

Detaillering en inzicht

Voor zowel de ontwikkeling van toerisme als de waarborging van natuurwaarden is het relevant om inzicht te krijgen in socio-economische ontwikkelingen in de toerismesector en knelpunten waar toerisme/recreatie mogelijk conflicteren met natuurwaarden. Voor de ontwikkeling van toerisme is behoefte aan gedetailleerde informatie over werkgelegenheid, overnachtingen, ruimtelijk waardering van natuur en toeristische voorzieningen, herkomst en bestedingen van toeristen, prijsniveau en bezettingsgraad van hotels en andere accommodaties, en aantrekkelijkheid van het waddengebied ten opzichte van alternatieve toeristenbestemmingen (Daams & Sijtsma in prep.) Voor de waarborging van natuurwaarden is er behoefte aan inzicht, specifiek wat betreft het natte wad (belangrijke natuurwaarden, tegelijkertijd toeristische activiteiten) inzake de gevoeligheid van natuurwaarden, zoals vogels en zeehonden, voor belangrijke vormen van toerisme/recreatie

Dit themadossier belicht zowel socio-economische als ecologische (effect) dimensies van toerisme in het waddengebied. Effectgerelateerde aspecten hebben specifiek betrekking op het natte wad.