Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Referenties

Onderdeel van Toerisme

 
 

Brasseur, S.M.J.M. & Reijnders, P.J.H. 1994. Invloed van diverse verstoringsbronnen op het gedrag en habitatgebruik van gewone zeehonden: consequenties voor de inrichting van het gebied. IBN, Wageningen, INB-rapport 113.
http://edepot.wur.nl/307105

Daams, M.N. & Sijtsma, F.J. 2013. Planting the SEED: Towards a spatial economic ecological database for a shared understanding of the Dutch Wadden area. Journal of Sea Research 82, 153–164.
http://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2012.12.002

Daams, M.N. & Sijtsma, F.J. (in prep.). Indicators of socioeconomic development in the Dutch Wadden area. Report WaLTER.

Fey-Hofstede, F., Bos, O.G., Dankers, N. & Smit, C. 2008. Monitoringsplan vaarrecreatie. IMARES, Wageningen, Rapport 08.003.
http://edepot.wur.nl/52674

Henkens, R.J.H.G., Wijsman, J.W.M., Goossen, C.M. & Jochem, R. 2012. Duurzaam ruimtegebruik Oosterschelde; Toepassing van PARENA (Praktische Aanpak REcreatie en NAtuur) voor een duurzame combinatie van natuur, recreatie en schelpdiervisserij. Alterra, Wageningen, Alterra-rapport 2284.
http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport2284.pdf

Van der Jeugd, H.P., Ens, B.J., Versluijs, M. & Schekkerman, H. 2014. Geïntegreerde monitoring van vogels van de Nederlandse Waddenzee. Vogeltrekstation en Sovon Vogelonderzoek Nederland, Wageningen en Nijmegen, Vogeltrekstation report 2014-01 en Sovon-rapport 2014/18.
https://nioo.knaw.nl/sites/default/files/downloads/Monitoring-vogels-waddenzee-VT2014.pdf

Jochem, R., van Marwijk, R., Pouwels, R. & Pitt, D.G. 2008. MASOOR: modeling the transaction of people and environment on dense trail networks in natural resource settings. In: Monitoring, Simulation, and Management of Visitor Landscapes, Skov-Petersen H. & Gimblett R., Eds., University of Arizona Press, Tucson, Arizona, 269-293.

Van Kleunen, A., van Dobben, H.F. & Schmidt, A.M. 2007. Habitataspecten en drukfactoren voor soorten; Rapport in het kader van het WOT Programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN). Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1584.
http://edepot.wur.nl/5381

Krijgsveld, K.L., Smits, R.R. & van der Winden, J. 2008. Verstoringsgevoeligheid van vogels; Update literatuurstudie naar de reacties van vogels op recreatie. Bureau Waardenburg bv Culemborg, Rapportnummer 08-173.
https://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=files.download&ui=CA0C5B20-0175-478B-874B75B9F1C1E498

PROWAD 2013. Duurzaam Toerisme In De Waddenzee Als Werelderfgoedbestemming; Consultatieversie. Trilaterale taakgroep Strategie voor Duurzaam Toerisme. Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, 40 pagina’s.
http://www.waddensea-worldheritage.org/sites/default/files/downloads
/thewaddensea_dutch-2013-07-04.pdf

Rappoldt, C. & Ens, B.J. 2013. Het effect van bodemdaling op overwinterende scholeksters in de Waddenzee; Een modelstudie met WEBTICS. EcoCurves en Sovon Vogelonderzoek Nederland, Haren en Nijmegen, EcoCurves rapport 17 en Sovon-rapport 2013/19.
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Rap_2013-19_
Effect_bodemdaling_op_scholeksters_Waddenzee.pdf

Rappoldt, C., Ens, B.J., Kersten, M. & Dijkman, E. 2004. Wader Energy Balance & Tidal Cycle Simulator WEBTICS; Technical Documentation version 1.1. Alterra, Wageningen, Alterra rapport 869.
http://edepot.wur.nl/29172

Rappoldt, C., Ens, B.J. & Brinkman, A.G. 2008. Het kokkelbestand 2001-2007 en het aantal scholeksters in de Waddenzee; Een beknopte modelstudie naar het effect van visserij. EcoCurves en SOVON-Vogelonderzoek Nederland, Haren en Beek-Ubbergen, EcoCurves rapport 8 en SOVON-onderzoeksrapport 2008/09.
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Kokkelbestand%20tussen%202001
-2007%20en%20het%20aantal%20scholeksters%20in%20de%Waddenzee
_rap2008_09.pdf

Rijkswaterstaat 2014. Natura 2000-beheerplan Waddenzee, ontwerpplan, versie 15 juli 2014. Rijkswaterstaat Noord-Nederland.
http://www.waddenzee.nl/fileadmin/content/Bestuur/pdf/Natura2000/
juli_2014/BPN2000_WZEE_15_juli_v4.pdf

Sijtsma, F.J., Werner, G.J. & Broersma, L. 2008. Recreatie en toerisme in het Waddengebied; Toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden en hun effecten op economie, duurzaamheid en identiteit. Analyserapport behorende bij advies Raad voor de Wadden 2008/05.
http://www.waddenacademie.nl/fileadmin/inhoud/pdf/03-Thema_s/Economie/
200805_analyserapport_RenT.pdf

Sijtsma, F.J., Daams, M.N., Farjon, H. & Buijs, A.E. 2012. Deep feelings around a shallow coast; A spatial analysis of tourism jobs and the attractivity of nature in the Dutch Waddenarea. Ocean and Coastal Management 68, 138-148.

Sijtsma, F.J., Hoekstra, H., Werner, G., Daams, M. & Broersma, L. (in press). A spatial-temporal analysis of tourism in the Dutch Wadden area; Extending the tourism area life cycle framework to meet monitoring needs. Journal of Tourism Research & Hospitality.

Spaans, B., Bruinzeel, L. & Smit, C.J. 1996. Effecten van verstoring door mensen op wadvogels in de Waddenzee en de Oosterschelde. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO), Wageningen, IBN-rappport 202.

Steven, R., Pickering, C. & Castley, G.J. 2011. Review of the impacts of nature based recreation on birds. Journal of Environmental Management 92, 2287-2294.
ftp://sci.sdsu.edu/pub/IEMM/Recreation/3rdTierLiterature/Stevenetal2011
recimpactsonbirds.pdf

Stillman, R.A., West, A.D., Caldow, R.W.G. & Durell, S.E.A. L.V.D. 2007. Predicting the effect of disturbance on coastal birds. Ibis 149, 73-81.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1474-919X.2007.00649.x/epdf

Tamminga, M. & Wagenaar, F. 2001. Monitoring Watersport op de Waddenzee. Resultaten 1998-2000. Rapport Stuurgroep Waddenprovincies.
http://www.waddenzee.nl/fileadmin/content/Dossiers/Toerisme/pdf/
Monitoringrapport_Watersport_2000.pdf

Vugteveen, P., Rouwette, E., Stouten, H., van Katwijk, M. & Hanssen, L. 2014a. Group model building over toerisme in het Waddengebied. WaLTER rapport, 37 pagina’s.
http://www.walterwaddenmonitor.org/wp-content/uploads/VISAlab-toerisme.pdf

Vugteveen, P., van Katwijk, M.M., Rouwette, E. & Hanssen, L. 2014b. How to structure and prioritize information needs in support of monitoring design for Integrated Coastal Management. Journal of Sea Research 86, 23-33.
http://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2013.10.013

Waterrecreatie Advies 2010. Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2010. Lelystad, Rapport, 31 pagina’s.
http://www.waterrecreatieadvies.nl/eng/pdf/Ontwikkeling%20watersport%20
IJsselmeergebied%202010.pdf

Werkgroep Recreatie-onderzoek Deltawateren 2011. Recreatietellingen Oosterschelde 2010. Provincie Zeeland.

Zegers, S.J.H. 2012. Gedrag vaarrecreanten op de Waddenzee; Effectmeting. Grontmij, Arnhem, Rapport GM-0050225.
http://www.ikpasophetwad.nl/fileadmin/ik_pas_wad/inhoud/nieuws/
Gedrag_vaarr_effectmeting.pdf

Bijlagen
 

 

 

 

Auteurs

André van Kleunen
Sovon vogelonderzoek Nederland

Nora Mehnen
Rijksuniversiteit Groningen

Michiel Daams
Rijksuniversiteit Groningen

Frans Sijtsma
Universiteit Groningen


Voor vragen over dit thema
walter@nioz.nl

Laatst gewijzigd

20 oktober 2017