Thema’s

Alle thema’s waarin WaLTER adviseert.

overzicht

Tools

Alle tools die WaLTER heeft ontwikkeld.

overzicht

Publicaties

Alle publicaties die door WaLTER zijn uitgebracht.

overzicht

Over WaLTER

Alle informatie over het project en de partners.

overzicht
Achtergrond Informatiebehoefte Huidige monitoring Walter analyse Walter advies Referenties Bijlagen
 

Walter analyse

Onderdeel van Toerisme

 
 

Motieven bezoekers

Gegevens over belangrijke sleutelvariabelen met betrekking tot toerisme zoals overnachtingen en herkomst van bezoekers zijn beschikbaar voor de eilanden, maar niet of slecht vergelijkbaar tussen delen van het waddengebied. In het bijzonder gaat het om statistieken van de overnachtingen van toeristen aan de vastelandskust van de Wadden, de campingovernachtingen. Belangrijk voor een beter begrip van toerisme op zowel de eilanden als op het vasteland is gedetailleerde ruimtelijke informatie over de herkomst van toeristen (Sijtsma et al. 2012). Zo komen veel bezoekers uit Duitsland, maar is hun regio van herkomst onbekend, evenals met welke andere toeristische bestemmingen het waddengebied concurreert om deze en andere bezoekers. Daarnaast is additionele monitoring nodig om ook binnen het waddengebied relatieve verschillen in de socio-economische waarde van waddennatuur te kunnen begrijpen. Belangrijke, tot nu toe niet of onvoldoende gemeten variabelen, zijn de motieven van bezoekers en de mate waarin natuurwaarden een rol spelen binnen toerisme. Om dit kennistekort te repareren, zijn voor het gehele waddengebied geografisch gedetailleerde gegevens over de beleving van de waddennatuur gewenst.

Effecten natuurwaarden

Een goede dynamische monitoring van de verspreiding en intensiteit van recreatie op het natte wad is van belang voor beheer en beleid. Voorbeelden zijn de borging van veiligheid, de ruimtelijke planning van toeristische infrastructuur (bijvoorbeeld havencapaciteit), afstemming met ruimtelijke ingrepen en inzicht in de mogelijke effecten van activiteiten op natuurwaarden. Bruikbare bronnen voor het maken van een ruimtelijk beeld van recreatie op het natte wad vormen de ruimtelijke beelden van de zonering van recreatie in de Waddenzee (zie bijvoorbeeld recreatiekaart N2000). Echter, momenteel worden verschillende recreatievormen en activiteiten niet systematisch en kwantitatief in ruimte en tijd gevolgd, waardoor belangrijke informatie over de intensiteit van recreatie in het gebied ontbreekt. Dit geldt in mindere mate voor vaarrecreatie. Data over sluispassages zijn bruikbaar om de intensiteit van vaarrecreatie ruimtelijk en temporeel in beeld te brengen. Voor natuurwaarden belangrijke gegevens, zoals over het droogvallen van vaartuigen op wadplaten, worden niet systematisch verzameld.

Overzicht huidige kennis

Overzicht huidige kennis over zonering en kwantitatieve temporele en ruimtelijk monitoring van recreatieve activiteiten op het natte wad (Waterrecreatie Advies 2010, Zegers 2012, Rijkswaterstaat 2014, Tamminga & Wagenaar 2001). Betekenis symbolen: + goed bekend, +/- deels bekend, – niet/slecht bekend.

recreatievorm Zonering bekend Monitoring activiteit kwantitatief
(in ruimte /tijd)
recreatievaart – vaarroutes + sluispassages
recreatievaart – droogvallen +/-
(hotspots en losse waarnemingen)
zee kanoërs +/-
snelle recreatie vaart + +
(sluispassages)
kitesurfen +
windsurfen
wadlopen en -excursies +/-
(indicatief: aantal vergunde licenties)
+/-
(alleen globale registratie door exploitanten)
robbentochten per boot +/-
sport- en demonstratievissen +
buitendijkse recreatie wadkust eilanden
strandjes +
fietsen en wandelen +/-
pierenspitten, schelpdierrapen, en zeekraal snijden etc. voor eigen gebruik +/-

Over het ruimtegebruik, de intensiteit en dynamiek van recreatieactiviteiten op het natte wad is, met uitzondering van vaarrecreatie, veelal alleen informatie beschikbaar over de zonering. Monitoring in ruimte en tijd ontbreekt.